بازوبند شنا بادی که با استفاده از آن فرد روی آب قرار می گیرد و از غرق شدن او جلوگیری می شود.
۸۵,۰۰۰ تومان
پایه جت برنجی پایه جت، سرجت،گلجت،اورجت
۱۳۵,۰۰۰ تومان
تجهیزات اسخر
۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
تجهیزات اسخر
۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
پمپ تصفیه استخروجکوزی